Algemene voorwaarden

U kunt HIER de Algemene voorwaarden als PFD downloaden.

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van:

 

B.F. Systemen

Regentendam 42

4908 AS Oosterhout

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Westelijk Noord-Brabant te Breda

 

Artikel 1 - ALGEMEEN

1.1. Alle leveringen, aanbiedingen en
overeenkomsten worden uitsluitend
beheerst door de navolgende
voorwaarden.

1.2. Afwijkende bedingen gelden slechts,
indien de aanbieder/opdrachtnemer en
de aanvrager/opdrachtgever die
schriftelijk zijn overeengekomen en dan
nog alleen voor de overeenkomst,
waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige
blijven de volgende voorwaarden van
kracht.

1.3. Voor zover zulks van toepassing is,
moet in deze voorwaarden onder het
begrip aanbieder/opdrachtnemer en
aanvrager/opdrachtgever respectievelijk
verhuurder en huurder worden verstaan.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en
dienen als één geheel te worden
beschouwd. Een overeenkomst komt
eerst tot stand doordat de
opdrachtnemer deze schriftelijk heeft
aanvaard.

2.2. Alle bij de aanbieding verstrekte
tekeningen en gegevens, zoals maten,
gewichten en hoeveelheden, zijn zo
nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn
slechts bindend voor zover zulks,
eventueel onder nader te omschrijven
voorwaarden, uitdrukkelijk wordt
bevestigd. Details behoeven niet te
worden verstrekt.

2.3. Aanbiedingen, afbeeldingen,
tekeningen, ontwerpen, berekeningen en
dergelijke zijn, ongeacht de vraag of
daarvoor afzonderlijke kosten in rekening
zijn gebracht, het eigendom van de
aanbieder/opdrachtnemer en mogen
zonder zijn toestemming niet worden
gekopieerd of aan derden worden
doorgegeven of ter inzage worden
verstrekt.

2.4. Indien de opdracht voor de
uitvoering van het werk niet aan de
aanbieder/opdrachtnemer wordt
gegeven, zal de aanbieding - compleet
met ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, berekeningen en dergelijke -
binnen 14 dagen na datum der beslissing
aan de aanbieder/opdrachtnemer retour
worden gezonden.

2.5. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen bedraagt de vergoeding
voor tekenwerk, in de gevallen dat een
uitnodiging tot het doen van tekenwerk is
gedaan en geen opdracht tot uitvoering
wordt gegeven, de werkelijke kosten.

Artikel 3 - OMVANG VAN HET WERK

3.1. De opdracht omvat het complete
werk, zoals dit in de aanbieding is
omschreven.

Artikel 4 - PRIJZEN

4.1. Alle prijzen luiden steeds in euro’s,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en
zijn, tenzij anders vermeld exclusief
omzetbelasting.

Artikel 5 - MEER- EN MINDERWERK EN
EXTRA KOSTEN

5.1. De opdrachtgever heeft het recht
vóór of tijdens de uitvoering van het werk
hierin wijzigingen op te dragen. Slechts
meerwerk, dat als zodanig is opgedragen,
zal voor uitvoering en verrekening in
aanmerking komen.

5.2. Meerwerk zal de opdrachtnemer
schriftelijk worden opgedragen; het
gemis van een schriftelijke opdracht laat
onverlet de aanspraken van de
opdrachtnemer op verrekening van
meerwerk, indien en voor zover door
andere middelen zal worden bewezen
dat het meerwerk als zodanig is
opgedragen.

5.3. De opdrachtnemer heeft het recht,
kosten welke ontstaan wanneer de
werkzaamheden buiten de schuld van de
opdrachtnemer worden verzwaard, of
niet normaal en zonder onderbreking
kunnen geschieden, aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. De uit de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel voortvloeiende meerdere of
mindere kosten zullen verrekend worden
7 dagen na het indienen van de daarop
betrekking hebbende rekening.

5.5. Indien bij de eindafrekening van het
werk blijkt dat het totaal van de in dit
artikel bedoelde posten een
vermindering van de aanneemsom ten
gevolge heeft, heeft de opdrachtnemer,
behoudens eventuele verrekening van de

omzetbelasting, recht op een bedrag
gelijk aan 15% van de vermindering.

5.6. Artikel 1646 van het Burgerlijk
Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 6 - LEVERTIJD

6.1. Onder de levertijd wordt verstaan
de in de overeenkomst bepaalde termijn
waarbinnen het werk moet worden
opgeleverd of de goederen dienen te
worden geleverd.

6.2. Indien de opdrachtgever niet of niet
tijdig voldoet aan enige uit deze of uit
een andere, met de opdracht
samenhangende overeenkomst
voortvloeiende verplichting, is de
opdrachtnemer gerechtigd om, zonder
rechterlijke tussenkomst, de uitvoering
op te schorten, zonder dat hij tot enige
schadeloosstelling is gehouden. De
levertijd wordt verlengd met de tijd dat
het werk op grond van artikel 15 is
opgeschort.

6.3. Overschrijding van de levertijd,
veroorzaakt door overmacht geeft geen
der partijen recht op schadevergoeding,
noch op het niet nakomen van enige uit
deze of uit een andere met de opdracht
samenhangende overeenkomst
voortvloeiende verplichting noch op het
ontbinden van de overeenkomst.

6.4. Onder overmacht wordt verstaan
alle van de wil van partijen onafhankelijke
omstandigheden, ook indien de
omstandigheden een van hen treffen,
welke redelijkerwijs de nakoming van de
overeenkomst onmogelijk maken zoals:
vertraagde levering van tijdig bestelde
materialen, transportmoeilijkheden,
mechanische en andere de
opdrachtnemer buiten zijn schuld
treffende storingen in zijn bedrijf, brand,
werkstaking, uitsluiting, oproer,
atoomkernreacties en oorlog.

6.5. In geval van overschrijding van de
levertijd, anders dan door overmacht, kan
van de partij door wiens schuld of voor
wiens risico de overschrijding heeft
plaatsgevonden, betaling van
schadevergoeding gevorderd worden met
inachtneming van de navolgende regelen
en beperkingen:

Alg. leveringsvoorw. B.F. Systemen pagina 2/5

a. De door de opdrachtgever
verschuldigde schadevergoeding wordt
vastgesteld op het bedrag van de door de
opdrachtnemer werkelijk geleden directe
schade voor zover deze schade
genoegzaam zal zijn aangetoond.

b. De door de opdrachtnemer
verschuldigde schadevergoeding zal niet
meer dan € 11,50 bedragen voor iedere
werkdag waarmee de levertijd is
overschreden tot een maximum van de
door de opdrachtgever werkelijk geleden
schade voor zover deze schade
genoegzaam zal zijn aangetoond; echter
zal de totale verschuldigde
schadevergoeding in geen geval meer
bedragen dan 10% van de voor het
desbetreffende werk of de
desbetreffende goederen
overeengekomen prijs.

6.6. Betaling van de
schadevergoedingen, ontstaan volgens
het gestelde in dit artikel, zal
plaatsvinden binnen 14 dagen nadat de
desbetreffende rekening is ingediend met
dien verstande dat een door de
opdrachtnemer verschuldigde
schadevergoeding zal worden verrekend
met de termijn welke na de oplevering
door de opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 7 - OPLEVERING

7.1. Oplevering wordt geacht te hebben
plaatsgevonden nadat de opdrachtnemer
de opdrachtgever van het gereedkomen
van de werkzaamheden in kennis heeft
gesteld.

7.2. Niet van invloed op het
gereedkomen van de werkzaamheden
zijn de volgende omstandigheden:

a. Indien buiten de schuld van de
opdrachtnemer enige onderdelen van de
te verrichten werkzaamheden niet
kunnen worden voltooid doordat de
goederen noodzakelijk voor het voltooien
van de werkzaamheden niet tijdig zijn
geleverd, doch zonder welke toch van
een behoorlijk gereedkomen van de
werkzaamheden kan worden gesproken.

b. Indien werkzaamheden van derden,
welke niet van invloed zijn op een
behoorlijke oplevering van de
werkzaamheden van de opdrachtnemer,
doch mogelijk wel noodzakelijk zijn voor
de totale beëindiging van de

werkzaamheden, nog niet zijn verricht of
nog niet zijn beëindigd.

Artikel 8 - AFLEVERING

8.1. Alle leveringen welke door de
opdrachtnemer geschieden, worden -
voor zover deze geen onderdeel vormen
van een aanneming en derhalve in de
prijs daarvan zijn begrepen - in rekening
gebracht onverminderd de verschuldigde
vergoeding voor vervoer, verwerken
en/of aanbrengen.

8.2. Alle goederen reizen voor risico van
de opdrachtgever. Verbintenissen
tegenover derden aangegaan brengen
hierin geen verandering en worden
geacht in het belang en voor rekening van
de opdrachtgever te zijn aanvaard.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht
goederen welke gereed zijnde, door
oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet
naar de plaats van bestemming vervoerd
kunnen worden, voor rekening en voor
risico van de opdrachtgever op te slaan of
te doen opslaan en betaling te verlangen
als had de levering plaatsgevonden.

8.4. Ten aanzien van uit het buitenland
afkomstige goederen behoudt de
opdrachtnemer zich voor de inklaring te
bewerkstelligen met uitsluiting van de
opdrachtgever.

8.5. Tenzij anders mocht zijn
overeengekomen, zijn uiten
invoerrechten, zegel-, stations- en
inklaringskosten, belastingen en
dergelijke voor rekening van de
opdrachtgever.

8.6. Tenzij de opdrachtgever de
opdrachtnemer tijdig verzoekt de
goederen tijdens het vervoer voor zijn
rekening te verzekeren, reizen de
goederen onverzekerd.

Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen dient de opdrachtgever
de door de opdrachtnemer te verrichten
werkzaamheden alsmede de ten behoeve
van de werkzaamheden te gebruiken
materialen en gereedschappen naar
genoegen van de opdrachtnemer te
verzekeren en de polissen der lopende en
nog te sluiten verzekeringen aan de
opdrachtnemer ter hand te stellen.

9.2. De opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade of kosten
welke mochten ontstaan aan de
eigendommen van de opdrachtgever of
van derden indien deze schade of kosten
een gevolg zijn van:

a. Fouten in ontwerpen, tekeningen,
gegevens of orders.

b. Ondeugdelijkheid van materialen of
onderdelen die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld.

c. Functionele ongeschiktheid van
materialen en/of onderdelen waarvan de
toepassing door de opdrachtgever is
voorgeschreven.

d. Ondeugdelijke uitvoering van de van
werkzaamheden door derden die door de
opdrachtgever in het werk zijn gesteld.

9.3. Alle aanspraken, inbegrepen
vergoeding van kosten, schaden en
interesten wegens persoonlijke
ongevallen, schade aan roerende of
onroerende goederen, hetzij direct of
indirect bij de opdrachtgever of derden
veroorzaakt, worden uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart de
opdrachtnemer voor aanspraken van
derden wegens schade, opgetreden in
verband met de door de opdrachtnemer
voor de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden of aan hem geleverde
goederen.

Artikel 10 - WIJZIGING OF ANNULERING

10.1. Wijziging of annulering van een
overeenkomst behoeft de schriftelijke
instemming van de opdrachtnemer.

10. 2. Indien de opdrachtgever de
gesloten overeenkomst wenst te wijzigen
of te annuleren, dan is hij gehouden alle
schade en kosten daaruit voortvloeiende
aan de opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 11 - GARANTIE

11.1. Na de oplevering garandeert de
opdrachtnemer de deugdelijkheid van
materialen en dergelijke gedurende de
tijd dat de garantieverplichting die
degene die de materialen en dergelijke
aan de opdrachtnemer heeft geleverd
jegens de opdrachtnemer heeft.

Alg. leveringsvoorw. B.F. Systemen pagina 3/5

11.2. De opdrachtnemer zal niet
gehouden zijn deze garantie gestand te
doen in de volgende omstandigheden:

a. Indien hij te kennen heeft gegeven
zich niet te kunnen verenigen met een
hem door de opdrachtgever
voorgeschreven keuze van materiaal
en/of werkwijze.

b. Indien de werkzaamheden zijn verricht
door anderen dan de opdrachtnemer of
diens personeel.

c. Indien de gebreken het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik of verzuim van
de zijde van de opdrachtgever of diens
personeel.

d. Indien de opdrachtgever niet of niet
geheel voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit deze, of een
daarmede samenhangende
overeenkomst.

e. Indien de gebreken het gevolg zijn van
ondeugdelijkheid van materialen of
onderdelen, die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld.

f. Indien de gebreken het gevolg zijn van
in compatibiliteit met de door
opdrachtnemer in overleg met
opdrachtgever geleverde goederen.

11.3. Het voldoen aan de
garantieverplichtingen en het verlopen
van de garantietermijn sluiten elke
vordering tot het herstel of tot
vergoeding van de kosten en schade,
mede uit hoofde van later aan de dag
getreden gebreken, uit.

11.4. Indien de opdrachtnemer ter
voldoening aan zijn garantieverplichting
goederen of onderdelen vervangt,
worden deze zijn eigendom.

11.5. Gecombineerde leveringen.
Genoemde garantie voortvloeiende uit
punt 11.1 dekt slechts de individuele
delen van de levering, niet de combinatie
hiervan, dan wel de gecombineerde
werking van de onderlinge delen.

11.6. De garantie dekt uitsluitend de
geleverde goederen. Gemaakt kosten
(zoals bijv. uren, verzendkosten,
voorrijkosten enz.) ter vervulling van de

garantieverplichting worden in rekening
gebracht.

Artikel 12 - RISICO EN VOORBEHOUD

12.1. Zodra materialen, onderdelen of
gereedschappen, nodig voor de
uitvoering van de opdracht ter plaatse
van het werk zijn aangevoerd draagt de
opdrachtgever de aansprakelijkheid voor
alle risico's en schaden, van welke aard
ook, die kunnen overkomen aan deze
materialen, onderdelen en
gereedschappen, zoals ontvreemding,
brand, waterschade, molest of
beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan
te tonen dat een en ander het gevolg is
van nalatigheid van de zijde van de
opdrachtnemer.

12.2. Zolang de opdrachtgever niet
volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen jegens de
opdrachtnemer, uit hoofde van welke
overeenkomst dan ook, blijven alle
geleverde en/of aangevoerde goederen
eigendom van de opdrachtnemer.

Artikel 13 - BETALING

13.1. Alle leveringen, aanbiedingen en
overeenkomsten worden aangegaan
onder de opschortende voorwaarde, dat
de opdrachtgever op grond van de door
de opdrachtnemer in te winnen
inlichtingen voldoendekredietwaardig
blijkt.

13.2. Tijdens de uitvoering van een
overeenkomst is de opdrachtnemer
gerechtigd de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, totdat de
opdrachtgever op verzoek en ten
genoegen van de opdrachtnemer
zekerheid heeft gesteld voor nakoming
van al zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.

13.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, moet de
betaling van de werkzaamheden en
leveringen contant geschieden zonder
korting bij oplevering van de
werkzaamheden of bij levering van de
goederen.

13.4. Tenzij anders overeengekomen
dient een gehele of gedeeltelijke betaling
plaats te vinden binnen vier weken na
aanvang van de werkzaamheden. Indien

schriftelijk een betaling in termijnen is
overeengekomen dient de betaling van
de overeengekomen prijs als volgt plaats
te vinden:

. 50% van de aanneemsom bij
aanvaarding van de opdracht;

. 40% van de aanneemsom bij de
aanvoer van de voornaamste materialen
en/of het verrichten van de voornaamste
werkzaamheden

. 10% van de aanneemsom bij
oplevering van het werk.

13.5. Alle betalingen dienen zonder
enige aftrek of schuldvergelijking te
geschieden ten kantore van de
opdrachtnemer of op een door hem aan
te wijzen rekening.

13.6. Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, dienen facturen van de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever
binnen 14 dagen na de factuurdatum aan
de opdrachtnemer te zijn voldaan ten
kantore van de opdrachtnemer of op een
door hem aan te wijzen rekening.

13.7. Van de dag af dat betaling had
moeten plaatsvinden is de
opdrachtnemer gerechtigd een
rentevergoeding van 1,5% per maand
over het door de opdrachtgever
verschuldigde bedrag in rekening te
brengen, waarbij een gedeelte van een
maand gerekend wordt als een volle
maand.

13.8. Door het enkele feit van een niet
tijdige betaling is de opdrachtgever aan
de opdrachtnemer verschuldigd, zonder
dat daartoe enige sommatie of
ingebrekestelling is vereist, een niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van
15% van de openstaande hoofdsom met
een minimum van € 50,--, welk bedrag
verhoogd wordt met de daarop
drukkende omzetbelasting.

13.9. De rente en boete zijn door de
opdrachtgever verschuldigd boven en
onverminderd met de verschuldigde
hoofdsom. Bovendien heeft de
opdrachtnemer het recht alle op de
invordering van het verschuldigde bedrag
vallende kosten, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, op de opdrachtgever
te verhalen.

Alg. leveringsvoorw. B.F. Systemen pagina 4/5

13.10. Aan personen in dienst van de
opdrachtnemer, die daartoe geen
uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet
bevrijdend worden betaald.

13.11. Schuldvergelijking (compensatie)
is niet toegestaan.

13.12. Indien sprake is van een
overeenkomst van huur als bedoeld in
artikel 1584 BW, dan zal daartoe
afzonderlijk een akte van huur met daarin
vermeld de huurprijs alsmede het plan
van betaling der huurpenningen en
bedingen betreffende voorbehoud
worden opgemaakt. Voor het overige zijn
daarop de bepalingen van deze
voorwaarden van toepassing.

Artikel 14 - RECLAMES

14.1. Reclames ter zake van gebreken
van de verrichte werkzaamheden en/of
geleverde goederen moeten schriftelijk
bij de opdrachtnemer worden ingediend
en wel onmiddellijk nadat deze gebreken
aan het licht zijn getreden, doch uiterlijk
binnen 8 dagen na het beëindigden van
de verrichte werkzaamheden en/of
ontvangst van de goederen.

14.2. Een reclame betreffende verrichte
werkzaamheden of geleverde goederen
kan geen invloed hebben op eerder
verrichte werkzaamheden of geleverde
goederen en evenmin op alsnog te
verrichten werkzaamheden of te leveren
goederen, ook niet als die
werkzaamheden zijn of zullen worden
verricht of die goederen zijn of zullen
worden geleverd ter uitvoering van
dezelfde overeenkomst.

14.3. Een reclame schort de
betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.

Artikel 15 - ONTBINDING EN
OPSCHORTING

15.1. In geval van verhindering tot
uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge van overmacht is de
opdrachtnemer gerechtigd zonder
rechterlijke tussenkomst hetzij uitvoering
van de overeenkomst voor ten hoogste
zes maanden op te schorten, hetzij de
overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden.

15.2. Zowel in geval van ontbinding als in
dat van opschorting ten gevolge van
overmacht, is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen
voor de reeds op het werk aangevoerde
materialen, al of niet verwerkt, en de
reeds verrichte werkzaamheden, alsmede
voor de schade, kosten en interest, een
redelijk deel der door hem gederfde
winst daaronder begrepen.

15.3. In geval van ontbinding of
opschorting der overeenkomst door de
opdrachtnemer ten gevolge van
overmacht, zal deze niet gehouden zijn
tot enige schadevergoeding.

15.4. Indien de opdrachtgever niet, niet
tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan
verplichtingen welke voor hem uit enige
met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst voortvloeien, alsmede in
geval van faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever, indien hij
onder curatele wordt gesteld, indien hij
komt te overlijden, indien hij overgaat tot
liquidatie van zijn zaken of bedrijf, indien
ten laste van de opdrachtgever op aan
deze in eigendom toebehorende zaken of
op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk
beslag wordt gelegd in welk vorm dan
ook, wordt hij geacht van rechtswege in
gebreke te zijn en is de opdrachtnemer
gerechtigd, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling,
elk der overeenkomsten geheel of ten
dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot
enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de
hem verder toekomende rechten.

15.5. De opdrachtgever wordt door het
enkele feit van niet of niet tijdige naleving
van een zijner verplichtingen geacht in
gebreke te zijn, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist.

Artikel 16 - GESCHILLEN

16.1. Alle geschillen ten aanzien van deze
voorwaarden dan wel ten aanzien van
overeenkomsten welke hiervan een
uitvloeisel zijn, zullen worden
onderworpen aan het Nederlands recht.
De Arrondissementsrechtbank te Breda is
bij uitsluiting bevoegd van eventuele
geschillen kennis te nemen.

Oosterhout, 21 februari 2017

Mevr. J. Flipsen-van Nijnatten

Dhr. C. Flipsen

 

Alg. leveringsvoorw. B.F. Systemen pagina 5/5

Reacties zijn gesloten.

  • Onder het tabblad [ Informatie] vindt u de  Algemene voorwaarden en Privacybeleid